Sloopmelding / asbest verwijderen

U wilt iets gaan slopen of u wilt asbest gaan verwijderen?

Op de landelijke website www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een sloopmelding moet indienen of dat u een omgevingsvergunning slopen nodig hebt. Ook kunt u hier zien waar een melding of een omgevingsvergunning slopen aan moet voldoen.

Sloopmelding in plaats van sloopvergunning

Sinds 2012 wordt in een groot aantal gevallen de vergunningplicht voor sloopwerkzaamheden vervangen door een meldingsplicht. Slechts in enkele gevallen is nog steeds een omgevingsvergunning slopen nodig. 

U heeft géén sloopmelding nodig:

 • bij kleinere sloopactiviteiten, zoals een interne verbouwing, waarbij minder dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en er geen asbest wordt verwijderd;
 • bij het slopen van seizoensgebonden bouwwerken;
 • bij het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet;
 • bij het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom;
 • bij het verwijderen van onder andere geklemde vloerplaten, beglazingskit en pakkingsmaterialen.

Een sloopmelding is verplicht wanneer:

 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden, of;
 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

Een omgevingsvergunning slopen is nog steeds vereist wanneer het gaat om:

 • slopen in nabijheid of van monumenten;
 • slopen binnen een beschermd dorpsgezicht of;
 • slopen in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Wanneer dien ik een sloopmelding in?

Vier weken voordat u met de werkzaamheden start moet u dit bij de gemeente melden.

In enkele gevallen is deze meldingstermijn beperkt tot 5 werkdagen, namelijk:

 • In geval van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit;
 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld door de Woningstichting). Dit geldt alleen als de normale termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot;
 • Voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen en waarvoor geen asbestinventarisatierapport is vereist.

Sloopmelding indienen

Weet u niet zeker of u een sloopmelding moet indienen? Doe dan de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl

Hier kunt u de sloopmelding ook direct digitaal indienen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Asbestinventarisatie:

Als volgens het asbestverwijderingsbesluit een asbestinventarisatierapport verplicht is, moet u dit met de sloopmelding inleveren.

Zie voor de volledige tekst artikel 1.26 van het Bouwbesluit.

Contact

Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Raadhuisplein 6
2922AD  Krimpen aan den IJssel
0180-514455

mail@tbk.nl

Openingstijden
8.00 uur tot 16.00 uur 
of op afspraak


Inzien bouwdossiers

Mail of bel voor het maken
van een afspraak.